Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
Adviesbureau ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening is een veelzijdig begrip. Ruimtelijke plannen opstellen is een onderdeel, maar ook het proces van een plan ten uitvoer te laten brengen hoort hierbij. Het belangrijkste is dat er goed wordt samengewerkt tussen de opdrachtgever, overheden en het adviesbureau ruimtelijke ordening. Het uitzoeken van wat kan en wat niet is precies werk en u wilt hier geen fouten bij maken. Klement Rentmeesters kan u daarom helpen bij alles wat te maken heeft met ruimtelijke ordening van uw monument of grondperceel. We verzorgen het principeverzoek tot aan het aanvragen van de Omgevingsvergunning.

Wat valt er onder ruimtelijke ordening?

Ruimtelijke ordening is het proces waarbij de inrichting van de fysieke leefomgeving wordt georganiseerd en gereguleerd. Het omvat de ontwikkeling van strategieën en beleid om het gebruik van de ruimte te sturen en te reguleren. Dit heeft als doel om een duurzame leefomgeving te creëren waarin economische, sociale en ecologische belangen in balans zijn. Ruimtelijke ordening omvat onder andere het opstellen van ruimtelijke plannen, het reguleren van het gebruik van de ruimte door middel van bestemmingsplannen en vergunningverlening en het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat. Bij ruimtelijke ordening wordt er rekening gehouden met verschillende belangen zoals die van burgers, bedrijven, natuur, landschap en cultuurhistorie. Bij dit uitgebreide proces is een adviesbureau ruimtelijke ordening geen overbodige luxe. Lees verder als u meer wilt meer weten over ruimtelijke ordening?

Wet Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is een Nederlandse wet die in 2008 in werking is getreden. Per januari 2024 zal de Wro wet overgaan in de Omgevingswet. Deze wet regelt de ruimtelijke ordening in Nederland en geeft de overheid instrumenten om het ruimtelijke beleid uit te voeren. Een belangrijk onderdeel van de Wro is de verplichting voor gemeenten om een structuurvisie op te stellen. In deze visie legt de gemeente vast hoe de ruimte in de gemeente op lange termijn wordt gebruikt en welke ontwikkelingen daarbij passen. Ook moet de gemeente een bestemmingsplan maken, waarin wordt vastgelegd welke functies er op welke plek mogen worden uitgevoerd. De Wro biedt de overheid ook mogelijkheden om in te grijpen bij ruimtelijke ontwikkelingen die niet passen binnen het ruimtelijke beleid. Zo kan de overheid bijvoorbeeld besluiten om een bouwplan te weigeren of om een project te laten aanpassen. Dit wilt u natuurlijk niet hebben. Een planologisch adviesbureau kan voorkomen dat u door een fout uw plannen niet kunt laten doorgaan, omdat de Omgevingsvergunning wordt afgekeurd en uw plannen niet binnen het geldende Bestemmingsplan passen. Voor meer informatie over de Wro kunt u deze website raadplegen.

Wat doet een adviesbureau ruimtelijke ordening?

Het is een veelomvattend begrip, ruimtelijke ordening. Een adviesbureau gespecialiseerd hierin heeft als functie om klanten te adviseren over de verschillende aspecten van ruimtelijke ordening. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het opstellen van een structuurvisie of bestemmingsplan, het aanvragen van vergunningen, het adviseren over de haalbaarheid van bouwplannen of het uitvoeren van milieueffectrapportages. Bovendien fungeert een planologisch adviesbureau als bemiddelaar tussen de initiatiefnemer en de overheid. De functie van een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening is om klanten te helpen bij het realiseren van hun ruimtelijke plannen en projecten op een duurzame en verantwoorde manier. Het bureau kan hierbij kennis en expertise inbrengen over de wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en over technische, juridische en financiële aspecten van projecten.

Principeverzoek

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Klement Rentmeesters, dan beginnen we onze samenwerking veelal met een principeverzoek. Dit is een toetsing van de haalbaarheid van uw project bij uw gemeente. Hierbij bekijken we de wetten en regels en het huidige beleid van de gemeente/provincie. Met een principeverzoek proberen we de gemeente te overtuigen van uw plan.

Omgevingsvergunning

Bij veel zaken zult u een Omgevingsvergunning nodig hebben. Voor de zekerheid kunt u dit altijd controleren bij het Omgevingsloket. Wanneer uw werkzaamheden vergunningplichtig zijn, vragen we de Omgevingsvergunning aan. Past uw plan binnen het bestemmingsplan, dan is er sprake van een reguliere procedure en krijgt u binnen acht weken de vergunning. Bij een uitgebreide vergunningsprocedure wijkt uw plan te ver af en is een herziening van het bestemmingsplan aan de orde. Dit duurt circa 26 weken. Lees hier meer over de Omgevingsvergunning bij monumenten.

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een plan waarin de gemeente vastlegt welke functies er zijn toegestaan in een bepaald gebied. Het bestemmingsplan regelt dus de ruimtelijke ordening op lokaal niveau. Het bestemmingsplan is verplicht op grond van de Wet ruimtelijke ordening en wordt opgesteld door de gemeente. Het plan moet worden vastgesteld door de gemeenteraad en gaat pas gelden nadat het is goedgekeurd door de provincie en bekendgemaakt in het gemeenteblad. Het kan zo zijn dat uw plannen afwijken van dit bestemmingsplan, dan kan die wijziging plaatsvinden voor een enkel perceel of een klein gebied. Dit heet het Postzegelbestemmingsplan. Het kan zijn dat uw gemeente van u eist dat u zelf dit Postzegelbestemmingsplan laat maken. Ook hierbij kan een adviesbureau ruimtelijke ordening u van dienst zijn.

Waarom Klement Rentmeesters?

Ofschoon Klement Rentmeesters is begonnen als rentmeester, zijn wij uitgegroeid tot een manusje van alles. Daarom kunnen wij prima functioneren als een adviesbureau voor ruimtelijke ordening. We weten alles op het gebied van de wetten en regels op het gebied van monumenten, bestemmingsplannen, vergunningen aanvragen en subsidieaanvragen. Lees verder om meer te weten te komen over de subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed.

Kortom, wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, krijgt u niet alleen een adviesbureau voor ruimtelijke ordening, maar ook rentmeesters, erfgoedadviseurs, architecten en makelaars tot uw beschikking. En in elke discipline blinken we uit door onze kennis en ervaring. Bent u geïnteresseerd? Neem dan telefonisch of per mail contact met ons op. We helpen u graag verder.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down