Voor de toekomst van uw landgoed.

Zoek

Fiscaal vriendelijk vererven en schenken
met de Natuurschoonwet 1928 (NSW)

Bij vererving of schenking moet er vaak stevig afgerekend worden met de fiscus. Dat is jammer van uw zuurverdiende geld als dat niet nodig is. U wilt toch ook graag uw bezit fiscaalvriendelijk overdragen aan uw kinderen? Of zo min mogelijk overdrachtsbelasting betalen bij de aankoop van een landgoed? Of zo min mogelijk kapitaalbelasting betalen over uw vermogen?
Dat kan als u vastgoed onder de Natuurschoonwet 1928 rangschikt.  Landgoederen werden vroeger bij vererving vaak kleiner omdat door de erfgenamen een gedeelte van het bezit verkocht moest worden om de successiebelasting te kunnen betalen. Sinds de Natuurschoonwet 1928 is daar verandering in gekomen.
Wilt u meer weten over de fiscale voordelen? Doe dan hieronder de gratis quickscan en vraag hierin onze informatiebrochure op.

De Natuurschoonwet laat landgoederen voortbestaan

De Natuurschoonwet 1928 is gemaakt om er voor te zorgen dat landgoederen bij vererving als geheel gespaard kunnen worden. Dus zonder verkoop om aan de belastingplicht te kunnen voldoen. U heeft al een Natuurschoonwet landgoed als u minimaal 5 ha grond heeft waarvan 1/3 moet bestaan uit bos of natuurterrein. En als u wel voldoende grond (5 ha) heeft rondom uw woning, maar nog geen bos of natuurterrein kan dat worden aangelegd. Zo kunt u alsnog aan de rangschikking voldoen.

NSW 1928: natuur moet deel uitmaken van het landgoed
Minimaal 5 hectare grond waarvan 1/3 deel bestaat uit bos of natuurterrein

Fiscale voordelen Natuurschoonwet 1928

De fiscale voordelen gaan vooral over besparing van overdrachtsbelasting bij aan- of verkoop, besparing op onroerendezaakbelasting (OZB), besparing op kapitaalbelasting en gedeeltelijk of gehele vrijstelling bij vererving of schenking. U kunt bij de laatste twee faciliteiten volledige vrijstelling krijgen als u het landgoed openstelt voor wandelaars. Nee, natuurlijk niet op alle paden, u mag om reden van privacy een deel van het object vrijhouden van wandelaars.

De feitelijke rangschikking is specialistenwerk

Onze medewerkers zijn zeer bedreven in het verzorgen van uw rangschikking. We spreken de taal van de ambtenaren die de aanvraag toetsen. We zijn praktisch in het vinden van oplossingen om bijvoorbeeld ook landbouwgronden of gebouwen gerangschikt te krijgen. En we helpen ook bij het aanvragen van subsidie om de aanleg van bos of natuurterrein te realiseren.

Wijzigingen sinds 2021

Op 1 januari 2021 zijn de wet en het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 veranderd. Om gerangschikt te blijven is het verstandig dat u tijdig nagaat wat er voor uw situatie is veranderd. Het kan namelijk grote fiscale impact hebben als uw landgoed niet aan de nieuwe criteria voldoet.

Zo moeten natuurterreinen minimaal 0,5 ha groot zijn. Heeft u een golfbaan, dan moet minimaal 50% bestaan uit natuurterrein of houtopstanden. Samenwerk- en aanleunlandgoederen moeten eveneens voor minimaal 50% uit bos- of natuurterrein bestaan. Dat betekent nog al wat. Er is weliswaar een overgangsperiode, maar het is handig als u  spoedig de consequenties voor uw situatie in beeld krijgt. Op deze pagina leest u meer over de veranderingen.
Voordat u verder leest kunt u ook een quickscan uitvoeren om vast te stellen of uw landgoed nog voldoet aan de wijzigingen van 2021. In de quickscan kunt u aangeven of u onze uitvoerige informatiebrochure NSW wenst te ontvangen, zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen

Gratis Quickscan 

Loopt u wellicht risico door de aanpassingen in de NSW? Of kan uw eigendom nu juist wel gerangschikt worden? Wij hebben speciaal voor die vragen een Quickscan NSW ontwikkeld.  Helemaal gratis. We willen graag een belangrijke bijdrage leveren aan de instandhouding van landgoederen. 

De belangrijkste wijzigingen sinds 2021:

Hieronder hebben wij voor u de belangrijkste wijzigingen in de Natuurschoonwet 1928 met de wijziging van 2021 op een rij gezet, per thema:

Natuur

Het voortijdig rangschikken van natuurterreinen met een plan voor natuur middels een beplantingsplan voor bosaanleg, zoals dat in het verleden was toegestaan, mag niet meer. Natuurterreinen kunnen pas gerangschikt worden als deze op het moment van aanvragen reeds gerealiseerd zijn en een minimale oppervlakte hebben van 0,5 ha. Kleinere natuurterreinen kunnen toch gerangschikt worden, als deze met direct hieraan grenzende houtopstanden een aaneengesloten oppervlakte hebben van 0,5 ha. Zo worden kleinere natuurterreinen als het ware met elkaar verbonden. Voor de definitie van natuurterreinen wordt één lijn getrokken met de Index Natuur en Landschap die binnen de provinciale regelgeving al bestaat.

Omzoming van landbouwgronden

Voorheen was het alleen mogelijk om landbouwgrond te omzomen met houtopstanden (o.a. houtwallen, singels, bomenrijen, lanen en hagen). Nu mag landbouwgrond ook omzoomd worden met natuur, mits het niet wenselijk of mogelijk is om te omzomen met houtopstanden vanwege wettelijke opgelegde beperkingen of natuurdoelstellingen. De stroken dienen minimaal 5 meter breed te zijn.

Samenwerk- en aanleunlandgoederen

Samenwerk- en aanleunlandgoederen tussen de 1 en 5 ha dienen voortaan voor minimaal 50% uit houtopstanden of natuurterreinen te bestaan. Voorheen was dit 30%. Aanleunlandgoederen kleiner dan 1 ha, komen alleen nog maar in aanmerking voor rangschikking als ze vruchtgebruiker of erfpachter zijn. Het blooteigendom van het aanleunlandgoed rust bij de eigenaar van het aangrenzende hoofdlandgoed.

Golfbanen

Golfbanen komen alleen nog maar in aanmerking voor rangschikking als minimaal 50% van de golfbaan bestaat uit houtopstanden of natuurterreinen. Dit was voorheen 30%. Voor het overige deel van het landgoed blijft de voorwaarde gelden dat minimaal 30% bestaat uit houtopstanden of natuurterreinen.

Kampeerterreinen

De grootte van en het aantal kampeerterreinen is gerelateerd aan de totale oppervlakte van een landgoed. Voorheen gold de regel dat bij een oppervlakte van 25 ha maximaal één kampeerterrein aanwezig mocht zijn. Bij 100 ha was dat maximaal twee kampeerterreinen en bij 250 ha was dat maximaal 3 kampeerterreinen. Voortaan is de regel dat per 25 ha één kampeerterrein aanwezig mag zijn, zolang het kampeerterrein geen afbreuk doet aan het natuurschoon.

Buitenplaats

De definitie van een buitenplaats wordt gewijzigd. In de huidige definitie van een buitenplaats is het criterium opgenomen dat een historische tuin of historisch park vóór 1850 moet zijn aangelegd. In het nieuwe besluit wordt dit jaartal gewijzigd in 1900, omdat ook ná 1850 buitenplaatsen zijn aangelegd die beschouwd kunnen worden als historische buitenplaatsen. Wanneer een buitenplaats in z’n geheel groter is dan 1 ha, kunnen kleinere afzonderlijke onderdelen hiervan ook gerangschikt worden. Dit betekent dat een te rangschikken gedeelte niet minimaal 1 ha groot hoeft te zijn. Zo kunnen meer (onderdelen van) buitenplaatsen gebruik maken van de NSW-rangschikking.

Openstelling

Doodlopende paden mogen niet meer meetellen in de openstelling. Behalve als een doodlopend pad uitkomt op een landmark zoals bijvoorbeeld een uitkijkpunt, zichtas, bijzondere boom of een bijzonder gebouw. Verder krijgt een landgoedeigenaar meer ruimte om de toegang tot het landgoed te ontzeggen voor een bepaalde periode of voor bepaalde groepen. De regels voor bezoeken van een landgoed kunnen nu strenger worden opgesteld.

Overgangsrecht

Alle landgoederen die op 31 december 2020 onder de NSW gerangschikt waren en alle onroerende zaken waarvoor op die datum een aanvraag voor NSW-rangschikking is ingediend, blijven of worden op grond van de oude voorwaarden tot 31 december 2030 gerangschikt. Door het overgangsrecht worden de fiscale gevolgen van het niet langer voldoen aan de nieuwe voorwaarden voor NSW-rangschikking buiten werking gesteld.

Fiscale gevolgen

Fiscale gevolgen voor het niet meer voldoen aan de bezitseis kunnen op geen enkele manier ongedaan gemaakt worden. Uiterlijk per 1 januari 2031 dienen alle NSW-landgoederen te voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Met deze overgangstermijn van 10 jaar komt de overheid tegenmoet om wijzigingen in het landgoed te realiseren. Echter bij wijziging van eigendom anders dan door vererving of verdeling van een gemeenschap of nalatenschap, zal de NSW-rangschikking op naam van de nieuwe eigenaar alleen nog mogelijk zijn als het landgoed aan de voorwaarden van het nieuwe Rangschikkingsbesluit kan voldoen. Een koper kan immers zelf beslissen tot koop van een landgoed dat niet voldoet aan de voorwaarden voor NSW-rangschikking.

Gratis Quickscan 

Loopt u wellicht risico door de aanpassingen in de NSW? Of kan uw eigendom nu juist wel gerangschikt worden? Wij hebben speciaal voor die vragen een Quickscan NSW ontwikkeld. Helemaal gratis. We willen graag een belangrijke bijdrage leveren aan de instandhouding van landgoederen.  In de quickscan kunt u aangeven of u onze uitvoerige informatiebrochure NSW wenst te ontvangen, zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down