Voor de waarde van uw grond.

Zoek
grondzaken
Hoe kan de grond verworven worden? Zou kavelruil een optie zijn? Wat vinden de eigenaren van de grond ervan? Zijn ze bereid te verkopen? Hoe komt u daar achter? Wat als er geen capaciteit voor is in uw organisatie?

Grondverwerving en kavelruil zijn belangrijke processen in de wereld van vastgoedbeheer en landbouw. Bij grondverwerving gaat het om het aankopen van grond, terwijl kavelruil zich richt op het ruilen van grond tussen minimaal drie partijen. Beide processen kunnen voordelen bieden voor eigenaren van onroerend goed en landbouwgrond, zoals het consolideren van eigendommen, het creëren van een meer efficiënte bedrijfsvoering, het verbeteren van de toegankelijkheid van landbouwgrond en het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw of bedrijventerreinen. Bent u op zoek naar een professionele rentmeester die u kan helpen bij grondverwerving en kavelruil? Kies dan voor Klement Rentmeesters. Wij hebben als rentmeesters jarenlang ervaring in gebiedsgerichte aanpak, grondverwerving en kavelruil en alles wat te maken heeft met grond en zijn gebruikers. We helpen u graag verder, dus neem vandaag nog contact met ons op.

Grondverwerving

Wat zijn grondzaken?

Grondzaken verwijzen naar alle transacties die te maken hebben met de aankoop, verkoop, huur of verhuur van grond. Het kan hierbij gaan om verschillende soorten grond zoals bouwgrond, agrarische grond, natuurgrond of industriegrond. Bij grondzaken komt veel kijken zoals het regelen van financiering, het onderhandelen over de prijs en het opstellen van contracten en overeenkomsten. Grondzaken zijn van groot belang voor de vastgoedsector en spelen een cruciale rol bij vastgoedinvesteringen, bouwprojecten en ruimtelijke ordening. Lees verder wat Klement Rentmeesters voor u kan betekenen op het gebied van grondbeleid in het algemeen.

Grondverwerving en kavelruil

Grondverwerving is het proces waarbij een partij grond verwerft van een andere partij, meestal tegen betaling. Het kan gaan om de aankoop van grond voor verschillende doeleinden, zoals het uitbreiden van een bedrijfsterrein, het realiseren van een nieuwe woonwijk of het aanleggen van infrastructuur. Kavelruil verschilt hierin doordat de verschillende eigenaren van grond deze grond met elkaar ruilen. Kavelruil heeft als doel het gebruik van de grondpercelen te optimaliseren. Dit gebeurt vaak in landelijke gebieden waar de percelen door de jaren heen versnipperd zijn geraakt. Door kavelruil kunnen de grondpercelen worden vergroot en aaneengesloten, waardoor het beheer en gebruik van de grond efficiënter kan verlopen. Het kan plaatsvinden als vrijwillige kavelruil of op initiatief van de overheid.

Kavelruil voorwaarden

Kavelruil is een proces waarbij landeigenaren grond met elkaar ruilen om hun eigendommen te consolideren en/of te verbeteren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Om kavelruil te kunnen uitvoeren, moeten alle betrokken partijen instemmen met de ruil. Dit omvat niet alleen de eigenaren van de percelen die geruild worden, maar ook eventuele huurders of pachters van de grond.
 • De percelen die geruild worden, moeten bij voorkeur ongeveer dezelfde waarde hebben. Dit zorgt ervoor dat de ruil eerlijk is voor alle partijen en dat niemand benadeeld wordt.
 • De percelen die geruild worden, moeten een overeenkomstige bestemming hebben. Bijvoorbeeld: een perceel landbouwgrond kan geruild worden met een ander perceel landbouwgrond, maar niet met een perceel bosgrond.
 • De ruil mag niet leiden tot onrechtmatige verrijking van één van de partijen.
 • De ruil mag niet leiden tot ongeoorloofde belemmering van openbare belangen, zoals de bescherming van natuurgebieden of waterhuishouding.
 • In sommige gevallen kan goedkeuring van bevoegde instanties, zoals overheidsinstanties, nodig zijn voordat de kavelruil kan plaatsvinden.

Kavelruil overdrachtsbelasting

Normaal betaalt u overdrachtsbelasting wanneer u onroerend goed verkrijgt. Wanneer grond tot uw beschikking komt door middel van vrijwillige kavelruil, dan geldt een vrijstelling van deze overdrachtsbelasting.

Vrijwillige kavelruil en stedelijke kavelruil

Vrijwillige kavelruil is een proces waarbij minimaal drie eigenaren van grond vrijwillig overeenkomen om hun eigendommen te ruilen met andere eigenaren. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. Stedelijke kavelruil is een proces waarbij de overheid, vaak een gemeente, een rol speelt bij de ruil van grond. Het doel van stedelijke kavelruil is om de ruimtelijke ordening en/of stadsplanning te verbeteren. Bij stedelijke kavelruil kan het gaan om de ruil tussen particuliere eigenaren, maar het kan ook gaan om de overdracht van gemeentelijke grond aan private partijen of andersom. Stedelijke kavelruil vindt echter wel ook vrijwillig plaats.

Klement Rentmeesters bij grondverwerving en kavelruil

Klement Rentmeesters kan u bijstaan bij grondverwerving en kavelruil. Onze rentmeesters zijn echte specialisten in het beheer van onroerend goed en kunnen u daarom ook prima adviseren over zaken omtrent grondverwerving en kavelruil. Bij grondverwerving helpen we bij de aankoop van grond, de waardering van grond en de onderhandelingen met de huidige eigenaar. Ook kunnen we u adviseren over het gebruik van subsidies en financieringsmogelijkheden voor grondverwerving. Lees meer over subsidies op onze subsidiepagina.

Bij kavelruil spelen we een rol bij het coördineren van het ruilproces en het adviseren van de betrokken partijen over de mogelijkheden en voordelen van kavelruil. We brengen hierbij de belangen van de betrokken partijen in kaart en onderhandelen over de voorwaarden van de ruil. Ook verzorgen we de benodigde taxaties en juridische documentatie. Lees meer over de verschillende soorten taxaties, die wij uitvoeren. Klement Rentmeesters inhuren helpt u bij een succesvolle grondverwerving en/of kavelruil, omdat onze rentmeesters over specialistische kennis en ervaring beschikken op dit gebied.

Planmatige aankoop

Om ruimtelijke ontwikkelingen te laten slagen, is een planmatig aankooptraject nodig zodat de benodigde grond tijdig beschikbaar is. Helaas doen niet alle gemeenten dit regelmatig, wat kan leiden tot gebrek aan kennis en ervaring. In ons vakgebied is de uitspraak "Geen plan komt rond zonder grond" veel gehoord. Onze aanpak is gebaseerd op het type opgave en wordt op maat gemaakt voor de kenmerken van het gebied. We onderzoeken het wederzijdse voordeel voor belanghebbenden op basis van gebruik en grondeigendom en bereiken zo op de meest effectieve manier de grondverwerving of kavelruil.

Vaak kan efficiëntere exploitatie of ontsluiting van percelen worden bereikt door ruiling van eigendom. Wij kunnen helpen en alle administratieve taken uit handen nemen. Slim ruilen is ons vak! Aankoop en ruiling zijn gebaseerd op een duidelijke visie en strategie. De kaders worden vastgelegd in een aankoopstrategieplan en een raamtaxatie, wat ons de speelruimte geeft om namens u te onderhandelen. Aankoop vindt in beginsel plaats op basis van minnelijke verwerving.

Als verwerking voor overheden via minnelijke weg niet lukt, zijn er via publiekrechtelijke sporen diverse mogelijkheden om beschikking te krijgen over de grond die u nodig heeft. Zo biedt de Wet voorkeursrecht gemeenten u de mogelijkheid op een eerste recht van koop. Bij projectmatige grondverwerving waaraan bijvoorbeeld een bestemmingsplan ten grondslag ligt, kunt u als overheid gebruik maken van de Onteigeningswet. Wij zijn u graag van dienst om u te adviseren over passende strategieën. Wilt u meer weten over hoe we u kunnen helpen bij grondverwerving, neem dan snel contact met ons op.

Onze voorbeeldprojecten grondverwerving en kavelruil

Een nieuw fietspad

In de gemeentes Voerendaal en Gulpen-Wittem liggen twee drukke wegen zonder fietspad die veel gebruikt worden door landbouwverkeer. Dit geldt voor de wegen tussen Etenaken en Ubachsberg voor de Vijfbundersweg-Vrakelbergerweg en tussen Ubachsberg en Heerlen voor de Daelsweg. Deze verbinding bestaat uit één wegprofiel en wordt gebruikt door diverse verkeersdeelnemers: tractoren, auto’s, (brom)fietsers en voetgangers. De verkeersveiligheid laat hier zeer te wensen over.

De Sterkselse Aa

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV (GOB) heeft als doel het volledig realiseren van het Natuurnetwerk Brabant. Met Klement Rentmeesters heeft het GOB verkend hoe intensief samengewerkt kan worden met een aantal marktpartijen om de doelen te realiseren.

Afzonderlijke kavels landbouwgrond

De eigenaar schakelde Klement Rentmeesters in om de verkoop te begeleiden voor deze negen kavels. Er mocht geboden worden op het totaal of de afzonderlijke kavels landbouwgrond. Klement Rentmeesters heeft de kavels in kaart gebracht, het huidige gebruik gecontroleerd en een overzicht gemaakt van de eigendommen. Voor elke afzonderlijke kavel is er een taxatie van de marktwaarde uitgevoerd.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
  chevron-down