Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Herbestemming Duivenstraat 4 Mheer

Objectomschrijving

Het Rijksmonument Duivenstraat 4 is een vakwerkhuis in het dorp Mheer. Het pand is rond 1850 gebouwd op een voordien onbebouwd stuk. Duivenstraat 4 is door de eenvoudige constructie een kenmerkend voorbeeld van een laat vakwerkgebouw. Aanvankelijk is het pand is gebouwd als een eenbeukig huis, met de nok haaks op de straat.

De oude foto en de nieuwe woning

In de loop van de late 19de en midden 20ste eeuw is het object uitgebreid waardoor een ongelijkzijdige u-vorm als eindresultaat ontstaan is. Die ontwikkeling is klassiek te noemen: eerst is er haaks op het bestaande woonhuis een vleugel aangebouwd die in een later stadium naar rechts en naar de straat is uitgebreid. Door de jaren heen waren er diverse functies in het complex ondergebracht. Zo was er naast bewoning een bakkerswinkel en later een kruidenierswinkel gevestigd.

De klantvraag 

De huidige eigenaren hebben enkele jaren geprobeerd om het hele monument te verkopen. Dat bestaat inmiddels namelijk uit de adressen Duivenstraat 4, 4a en 4b. De eigenaren worden een dagje ouder waardoor het onderhoud zelf uitvoeren steeds lastiger wordt. 

Ook hebben de eigenaren de wens, om kleiner en „levensloopbestendig" te gaan wonen. In een eerste adviesgesprek hebben we gezamenlijk besproken, dat het splitsen van het object een oplossing zou kunnen zijn om een deel van de woning te kunnen verkopen. In het overgebleven deel zou het echtpaar door bouwkundige aanpassingen een levensloopbestendige woning kunnen gaan betrekken. De klantvraag betrof dan ook het onderzoeken van de haalbaarheid van deze woningsplitsing.

Herbestemming Duivenstraat 4 Mheer

Schets woningsplitsing

Onze aanpak

Aan dit advies is vervolgens uitvoering door planologisch principeverzoek voor te bereiden met betrekking tot de woningsplitsing van het Rijksmonument. Het plan werd nader uitgewerkt in een schetsplan, dat aan de monumentencommissie werd voorgelegd. De ingreep in de bouwmassa werd geprojecteerd ter hoogte van de aansluiting van het vakwerkhuis met de latere aanbouw. Het doel van de woningsplitsing was om twee afzonderlijke wooneenheden te creëren: Het vakwerkhuis en de resterende aanbouw, daartussen komt een doorgang richting de tuinen van de gesplitste woningen.

Tekening Oude Situatie

Tekening nieuwe situatie

Visie

Omdat de ingreep plaatsvond ter hoogte van de aansluiting tussen het monumentale vakwerkhuis en de moderne aanbouw, moest de bouwkundige aanpassing worden verantwoord met behulp van een bouwhistorisch rapport, dat werd opgesteld door onze bouwhistoricus. De ingreep zelf kon uiteindelijk vanuit het oogpunt van monumentenzorg, een verbetering worden genoemd ten opzichte van de bestaande situatie: Door de woningsplitsing komt het monumentale vakwerkhuis weer los te staan, terwijl de aanbouw als solitair bouwwerk gaat functioneren. De optimale beleving van het vakwerkhuis als monument stond centraal in deze opgave.

Herbestemming Duivenstraat 4 Mheer

Monumenten en persoonlijke historie gaan hand in hand.

Strategie

Om ook in de nieuwe situatie het onderhoud van beide panden te kunnen garanderen, is een instandhoudingssubsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Naast deze succesvolle aanvraag, werd ook een herbestemmingssubsidie aangevraagd voor de proces- en planbegeleiding van de woningsplitsing. De aanvraag van subsidies werd volledig begeleid en boden de eigenaren financieel gezien extra mogelijkheden om de gemaakte plannen verder te ontwikkelen en uit te voeren.

Bovenaanzicht nieuwe indeling

Resultaat

We hebben de omgevingsvergunning aangevraagd en de verdere bouwkundige detaillering verzorgd. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning, werd gelijk begonnen met de aanpassing van de los te koppelen aanbouw. Momenteel wordt de bouwkundige splitsing van het object gerealiseerd. De eigenaren hebben geen zorgen meer over de verkoop en toekomstige woonsituatie, aangezien zij de gesplitste, levensloopbestendige  aanbouw gaan betrekken. Tevens wordt de monumentale vakwerkwoning overgedragen aan de zoon van de eigenaren, waardoor alle wensen ten aanzien van de woonsituatie werden vervuld.

Begin verbouwing

Het bijzondere aan dit project is dat Klement dus een planologisch principeverzoek, schetsplan en omgevingsvergunning heeft mogen voorbereiden, in combinatie met een aanvraag instandhoudingssubsidie en een procesaanvraag herbestemming. Bovendien heeft Boon Vastgoed, het zusterbedrijf van Klement2 Rentmeesters, het vakwerkhuis en de losgekoppelde aanbouw getaxeerd en geadviseerd over de verkoopprocedure. Dit project toont de brede expertise en de bereidheid aan van Klement Rentmeesters, om plannen vanuit de behoeften en wensen van de eigenaren uit te werken tot een uiteindelijke realisatie van de plannen.

Uw monument ook herbestemd?

Bent u zich aan het oriënteren op een andere bestemming voor uw monument? Of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om meer inkomsten uit uw monument te halen? Er is een subsidie van 70% voor de kosten om een herbestemmingsonderzoek uit te voeren.

Aan de hand van onderstaande vragenlijst stellen we vast of uw pand voor subsidie in aanmerking komt. Dat kost u hooguit 2 minuten. Na het verzenden van uw antwoorden nemen wij binnen twee dagen contact met u op over de resultaten.

De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

Meld u hier aan

> Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
chevron-down