Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Voorbeeldproject flora en fauna: sloopwerkzaamheden

Quickscan voor de Hilleshagerweg

De ecologische quickscan wordt gevraagd wanneer er in een gebouw, tuin of gebied een ingreep gedaan zal worden die een negatief effect zou kunnen hebben op de ‘medebewoners’. Er wordt hierbij gezocht naar de aanwezige beschermde planten- en dierensoorten in de zone die onder invloed staat van de betreffende ingreep. Het kan gaan over het plaatsen van een dakraam of isolatie tot een heel sloopproject. Volgens de Natuurbeschermingswet is voorafgaand onderzoek verplicht bij een vergunningsaanvraag. De gemeente zal de eigenaar vragen een ecologische quickscan uit te voeren, maar het kan ook zijn eigen initiatief zijn.

Objectbeschrijving

Aan de Hilleshagerweg in Vijlen wenst onze klant een oud woongedeelte te slopen. De intentie is om deze woonvleugel met door nieuwbouw te vervangen. De eigenaar woont zelf in een woning op het erf aan de achterkant van het L-vormige hoofdgebouw. Het te slopen gedeelte bevindt zich in de vleugel parallel aan de straat en de stal is haaks hierop gesitueerd.

De klantvraag

Voor het slopen en nieuwbouwen van de woning dient een omgevingsvergunning ingediend te worden bij de gemeente Vaals. Alvorens de beoogde ingreep kan plaatsvinden, is een ecologische quickscan gewenst om te bepalen of er beschermde soorten aanwezig zijn die eventueel hinder kunnen ondervinden van de maatregelen. In het kader hiervan werd onze adviseur natuur en landschap Femke Pakbier benaderd. Zij is ervaren met de ecologische quickscan en heeft dit onderzoek voor de Hilleshagerweg uitgevoerd. Het resultaat is een rapport dat de vergunningsaanvraag compleet maakt en samen kan worden ingediend bij de gemeente.

Onze aanpak

De ecologische quickscan wordt in het algemeen als volgt uitgevoerd. Er wordt eerst een bureauonderzoek gedaan. Met behulp van recente bronnen wordt onderzocht welke beschermde soorten in de ruime omgeving van het plangebied zijn waargenomen. Hierbij wordt de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd.

Vervolgens wordt er gekeken naar de ligging van het plangebied ten opzichte van de beschermde gebieden zoals Natura 2000-gebied of Natuurnetwerk Nederland (NNN). Er wordt ingeschat of er beschermde soorten kunnen voorkomen op basis van verspreidingsgegevens en habitateisen. Welke functies biedt het specifieke woongedeelte van het object aan de Hilleshagerweg hiervoor? De derde stap is een bezoek op locatie, Femke Pakbier heeft de ruimtelijke structuren en ecotopen geïnventariseerd met behulp van verrekijker, zaklamp en camera.

Sporen

Er zijn ook seizoensgebonden soorten flora en fauna die niet direct waar te nemen zijn, daarom wordt er gekeken naar sporen en aanwezige biotopen. De mogelijke gebruiksfuncties die dakgoten en spouwmuren bijvoorbeeld kunnen hebben, worden ook onderzocht. Op basis van informatie van de opdrachtgever wordt de beoogde sloop en nieuwbouw in kaart gebracht. Zijn er hierdoor negatieve effecten op aanwezige beschermde soorten te verwachten? Heeft de ingreep invloed op de directe omgeving of dichtbijgelegen natuurgebieden? Het is ook mogelijk dat er nog een aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Natura 2000-gebieden

Resultaat

Het plangebied is niet direct gelegen in een Natura 2000-gebied, het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het Geuldal op 320 meter. De ingreep leidt niet tot een verslechtering of verstoring van de kwaliteit van de natuurlijke habitat van soorten in Natura 2000-gebieden. Dit heeft ook te maken met de al aanwezige geluidsverstoring of visuele verstoring door menselijke invloeden in het tussenliggende gebied zoals drukke verbindingswegen, bebouwing en landbouwgronden. Dit adres ligt ook niet binnen het Natuurnetwerk Nederland, maar grenst hier wel nagenoeg aan. Verder worden er geen bomen gekapt en is de bescherming van houtopstanden in dit geval niet van toepassing.

Stikstof

Een uitzondering hierop vormt de mogelijke toename in stikstofdepositie die door de ingreep veroorzaakt kan worden. Stikstof is een gegeven waar tegenwoordig extra aandacht voor is. In dit geval is de toename naar schatting te verwaarlozen, dit zou door middel van een AERIUS berekening met zekerheid kunnen worden bevestigd.

De gierzwaluw

Nissen en nesten

Het woongedeelte staat al jaren leeg en is in slechte staat. Er is geen dakbeschot aanwezig en er liggen pannen scheef, het dak lekt. Er zijn geen vogels, nesten of sporen van vogels aangetroffen. In deze regio komt de huismus, gierzwaluw en huiszwaluw voor waar rekening mee gehouden mag worden. Van de kerkuil, steenuil, slechtvalk of torenvalk is ook geen spoor te bekennen. Ze worden op dit adres ook niet verwacht door het ontbreken van een geschikte habitat. In en rondom het plangebied zijn tijdens het terreinbezoek houtduiven gezien. Deze zitten volgens de opdrachtgever ook regelmatig onder het dak bij de poort. Duiven en kauwen kunnen hun nest hebben in de schoorstenen. Echter deze schoorstenen zijn tochtig en vochtig, dus dit is niet waarschijnlijk.

Vleermuizen

De zolder, kelders en schoorstenen zijn eveneens tochtig en vochtig, waardoor dit geen geschikte plek voor vleermuizen is. Aan de kopgevel zijn over de gehele lengte windveren aanwezig, maar in slechte staat. Er zijn geen gevelpannen en eindnokvorst aanwezig, de aanwezigheid van vleermuizen is al met al uitgesloten.

De steenmarter

De steenmarter wordt waargenomen in de omgeving van de Hilleshagerweg, het huis zou een verblijfplaats kunnen zijn maar er werden tijdens het terreinbezoek geen sporen gevonden. Verder worden er in het plangebied geen beschermde knaagdieren of muizen verwacht. Veel muissoorten zijn in de provincie Limburg ook vrijgesteld van de Wet van natuurbescherming. Dit geldt voor de ree, het konijn en de egel. Beschermde reptielen, amfibieën, vissen en vlinders worden voor dit adres uitgesloten, er is bijvoorbeeld geen open water in het plangebied. Femke heeft verlaten wespennesten op zolder gevonden, van een onbeschermde soort.

Conclusie

In de quickscan wordt beschreven of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Soms is aanvullend onderzoek noodzakelijk of kan er met eenvoudige mitigerende maatregelen voorkomen worden dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt. Voor de Hilleshagerweg dient er in de sloop- en bouwplanning rekening gehouden te worden met de steenmarter. Deze is in Limburg vrijgesteld in de periode 15 augustus t/m februari. Als er gewerkt wordt in deze periode zijn er geen negatieve effecten op de steenmarter te verwachten.

Een ecologische quickscan leidt tot een belangrijk advies dat geldig is in de vergunningsaanvraag. Voor de eigenaar kan het voelen als extra rompslomp naast vaak al vele stappen in het vergunningsproces. Het zou ook vertraging kunnen opleveren als pas op het eind op een ecologische quickscan geattendeerd wordt. Op de Hilleshagerweg heeft de conclusie ook invloed op de planning van de werkzaamheden, namelijk buiten het broedseizoen.

Bent u ook van plan om een verbouwing of groot onderhoud aan uw pand uit te voeren? Of gaat u in uw tuin of park bomen rooien of kappen? Dan is een ecologische quickscan wellicht aan de orde.

Wij adviseren u graag! Neem contact op met Femke Pakbier op 043- 32 33 511.

Lees verder over de quickscan flora en fauna voor het tolhuis in Cadier en Keer.

De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

Meld u hier aan

> Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
chevron-down