Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
Ruimtelijke onderbouwing

Een ruimtelijke onderbouwing en omgevingsvergunning gaan vaak hand in hand. U heeft namelijk de onderbouwing nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen, wanneer u met een project afwijkt van het bestemmingsplan. Het beschrijft de ruimtelijke impact van een voorgenomen activiteit en onderbouwt de noodzaak van de activiteit in relatie tot de geldende ruimtelijke wet- en regelgeving. Klement Rentmeesters helpt u graag met het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor uw activiteit. Door onze kennis en jarenlange ervaring weten wij precies wat in dit belangrijke document moet opgenomen worden, opdat uw omgevingsvergunningsaanvraag in een keer goedgekeurd wordt.

Wat is een ruimtelijke onderbouwing?

Een ruimtelijke onderbouwing is een document dat u nodig heeft als u iets wilt bouwen of veranderen op uw grond, maar het past niet bij de regels die er al zijn. In dit geval heeft u een onderbouwing nodig om een omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. De onderbouwing toont hierbij aan dat uw plannen een goede ruimtelijke ordening niet in de weg staan. Uw plannen passen kortom binnen het huidige beleid van de gemeente of provincie en hebben geen ingrijpende gevolgen op de omgeving.

Voorbeeld ruimtelijke onderbouwing

Een ruimtelijke onderbouwing opstellen is nog niet zo simpel, aangezien er de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van een ruimtelijke ontwikkeling beschreven wordt. Over het algemeen moet het document de volgende elementen bevatten:

 • Wat is het bouwplan of project?
 • Wat zijn de bestemmingsregels nu?
 • Motivering toekomstige bestemming
 • Beschrijving van relevant beleid op locatie
 • Toetsen plannen aan beleid op locatie
 • Toetsing aan milieu- en omgeving. Een ecologische quickscan kan bijvoorbeeld nodig zijn. Lees middels deze link meer over de quickscan flora en fauna.
 • Aantonen van uitvoerbaarheid door initiatiefnemer, bestuur en omwonenden van het project/bouwplan.

Ruimtelijke en milieukundige aspecten

De ruimtelijke onderbouwing is een belangrijk document waarin verschillende aspecten worden besproken. Het gaat hierbij om zaken die te maken hebben met de ruimte en het milieu, zoals archeologie, cultuurgeschiedenis, activiteiten, planten en dieren, water, veiligheid, bodemgesteldheid, lucht en geluid. Het is heel belangrijk dat alle onderdelen goed worden bekeken bij het beoordelen van het bouwplan.

Procedure ruimtelijke onderbouwing

De ruimtelijke onderbouwing is geen zelfstandige procedure, maar maakt deel uit van de uitgebreide procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Deze procedure omvat verschillende stappen zoals de preparatie, het verzoek, het ontwerpbesluit, het definitieve besluit en de verklaring van geen bedenkingen. Bij een dergelijke uitgebreide procedure kan de aanvraag binnen 26 weken behandeld zijn.

Waarom is een ruimtelijke onderbouwing nodig?

Een ruimtelijke onderbouwing wordt opgesteld om inzicht te verschaffen in de ruimtelijke en milieukundige aspecten van een bouwproject. Het is een onderbouwing van het voorgenomen plan waarin de gevolgen voor de omgeving worden beschreven en geanalyseerd. Het doel is om aan te tonen dat het bouwplan past binnen het geldende bestemmingsplan en dat het geen onacceptabele gevolgen heeft voor de omgeving zoals geluidsoverlast, aantasting van de flora en fauna, verkeersproblematiek en dergelijke. Zo kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Daarnaast kan het document ook dienen als basis voor overleg met belanghebbenden en omwonenden, om zo draagvlak te creëren voor het bouwproject.

Wanneer is een ruimtelijke onderbouwing nodig?

Een onderbouwing moet worden opgesteld voor een project wanneer dit project niet direct past binnen het geldende bestemmingsplan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er wordt afgeweken van de toegestane bouwhoogte, of wanneer er een ander gebruik van de grond plaatsvindt dan volgens het bestemmingsplan is toegestaan. Daarnaast is het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing ook vereist wanneer het bouwproject valt onder de Wet natuurbescherming. Tot slot kan er ook in andere gevallen behoefte zijn aan een onderbouwing, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een complex bouwproject waarbij veel belanghebbenden zijn betrokken, of wanneer er grote impact wordt verwacht op de omgeving. In dergelijke gevallen kan een onderbouwing helpen om draagvlak te creëren en de gevolgen van het project in kaart te brengen.

De kosten van een onderbouwing

Er is geen eenduidig antwoord te geven op wat een ruimtelijke onderbouwing u zal kosten. De prijs is namelijk afhankelijk van bijvoorbeeld de omvang van uw plan en de invloed die dit plan op de omgeving heeft. Een onderbouwing wordt dan ook op maat gemaakt. De prijzen die hier genoemd worden, zijn kortom richtprijzen. Hier kan vanaf worden geweken. De onderbouwing kost gemiddeld tussen de €2000 en €3500, exclusief btw. Bij deze kosten zijn extra onderzoekskosten, zoals die van een ecologische quickscan of bodemonderzoek, niet meegerekend. Lees meer over de kosten van een ecologische quickscan. De kosten worden als volgt opgebouwd:

 • Ruimtelijke onderbouwing opstellen
 • Potentiële financiële bijdragen
 • Onderzoeken
 • Legeskosten
 • Plankosten

Waarom Klement Rentmeesters voor uw ruimtelijke onderbouwing?

Bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing komen veel zaken om de hoek kijken. Bovendien is de onderbouwing een belangrijk document voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en moet dit dus nauwgezet worden opgesteld door mensen die er verstand van hebben. Klement Rentmeesters heeft ervaren en deskundige rentmeesters in dienst die helemaal thuis zijn op het gebied van grondzaken, exploitatie, herbestemming en beheer. Wij zijn werkzaam in Limburg en Brabant, maar nemen ook vaak projecten aan buiten ons normale werkgebied. Heeft u hierover, of andere zaken, nog vragen? Stel ze aan ons per mail of via ons contactformulier. Onze adviseurs helpen u graag verder.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
  chevron-down