Voor de toekomst van uw landgoed.

Zoek
groen erfgoed

U bent eigenaar of erfpachter van een natuurterrein binnen een PAS gebied en u wilt herstelmaatregelen uitvoeren om hiermee de gevolgen van stikstofuitstoot op de natuur te beperken. Of u bent eigenaar of erfpachten van een terrein waar door de provincie ontwikkeling van nieuwe natuur gewenst is. U wilt uw agrarische activiteiten staken of uw bedrijf meer natuur inclusief inrichten.

U wilt uw woonomgeving mooier maken en tegelijkertijd iets doen voor de natuur, maar hoe pakt u dat aan? Hoe moet u een eventuele subsidieaanvraag voorbereiden? Voor welke activiteiten kunt u subsidie krijgen en waar en wanneer moet u deze subsidie aanvragen?

Landschapsbeheer

Het behoud van ons landschap is van wezenlijk belang. Gelukkig zijn er diverse instanties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer die zich als doel hebben gesteld om de natuur in stand te houden en haar de ruimte te bieden zich verder te ontwikkelen. De overheid besteedt dit graag uit en verleent hiervoor subsidies. Zo ook aan u!

Verschillende subsidies zijn mogelijk voor landschapsbeheer. Deze zijn terug te vinden in het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Alle provincies hanteren dezelfde twee subsidieverordeningen:

 • de subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, voor een bijdrage in de kosten van het instandhoudingsbeheer
 • subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap.

Onder deze laatste regeling vallen de inrichtingssubsidie, functieveranderingsubsidie en subsidie voor kwaliteitsverbetering van de natuur en de subsidie landschap.

Voor natuurterreinen, bossen en beplanting gelden vaak regionale subsidiemogelijkheden. Regelingen, voorwaarden en budgetten veranderen echter voortdurend. Uiteraard blijven wij altijd up-to-date en kunnen u informeren over de laatste stand van zaken.

Plan van aanpak

U heeft behoefte aan een duidelijk plan van aanpak. U wilt weten of de beoogde natuurontwikkeling een verstandige keuze is en welke kosten en alternatieve opbrengsten dit met zich meebrengt. U wilt professioneel financieel en ecologisch advies om uw plan voor de inrichting van uw nieuwe natuurterrein of voor het herstel van uw bestaande terrein concreet te maken. Vervolgens wilt u de subsidie aanvraag soepel doorlopen om aan de slag te kunnen gaan met de uitvoerende werkzaamheden in uw terrein.

Wie, wat, waar?

Er is online zeer veel informatie over natuurontwikkeling en -beheer te vinden maar u ziet door de bomen het bos niet meer. Iedere provincie heeft zo zijn eigen regeling. 

Onze rentmeesters en adviseurs natuur & landschap kunnen u van alle benodigde kennis voorzien en de gehele aanvraag en verantwoording uit handen nemen. Een subsidieaanvraag bestaat veelal uit een inrichtings- of herstelplan, ecologische onderbouwing en projectplan. Er kan in de regel subsidie aangevraagd worden voor functieverandering (grondwaardedaling) en inrichting of herstel van een perceel.

Kosteloze, vrijblijvende vaststelling

U weet niet bij welke instantie of overheid u voor welke vraag moet zijn en het ontbreekt u aan kennis voor het opstellen van een benodigd inrichtings- of herstelplan?

Wij stellen kosteloos voor u vast of u in aanmerking komt voor de SKNL subsidie en denken met u mee over de mogelijkheden voor uw perceel.

Plant u hiervoor een telefonisch consult in met rentmeester Arthur Jansen.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
  chevron-down