Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Voorbeeldproject gebiedsontwikkeling: Corio Glana

Objectomschrijving

Het waterschap Limburg werkt aan het project ‘Corio Glana’. Hierbij wordt de Geleenbeek weer teruggebracht in de natuurlijke toestand. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de overheid besloten om beken te kanaliseren; rechttrekken van de beek, verharden door middel van beton, overkluizingen en bruggen toe te voegen. Om twee redenen is er gekozen om deze beslissing te nemen. Als eerste heeft dit te maken met het feit dat een beek meandert. Des te meer een beek meandert, des te langer de weg is die het water moet afleggen. Een gevolg hiervan is dat het water langer wordt vastgehouden in het gebied.

Aangezien boeren graag goed bewerkbare percelen willen hebben, wordt water snel afgevoerd. Ten tweede was het water van de beken erg vervuild. Dit had te maken met de mijnen en het lozen van afval en rioolwater in de beek. Dit wilde men natuurlijk voorkomen aangezien dit veel stank en ongedierte levert. Momenteel is de waterkwaliteit aanzienlijk beter. Waterafvoer is niet meer nodig. Daarnaast is waterafvoer nadelig voor ons klimaat. De grond moet juist meer vocht vasthouden aangezien we jaarlijks inmiddels hele droge zomers hebben. In de winter moet een buffer gecreëerd worden voor de droge periodes. Het terugbrengen van de beekjes naar de natuurlijke toestand is bovendien beter voor de ontwikkeling van planten en dieren en dus verhoging van de biodiversiteit.

De klantvraag

Het Waterschap Limburg werkt aan plannen om de Geleenbeek terug te kunnen brengen naar haar natuurlijke oorsprong. De beek zal verbreed worden en daar is meer ruimte voor nodig. Hiervoor moeten de omliggende gronden verworven worden, waaronder die van kasteel Puth en hoeve Steenenis. Daarnaast is ook de toestemming nodig van de eigenaren om werkzaamheden op hun gronden te mogen verrichten. De eigenaren zijn hier bereid aan mee te werken en zelfs meer te doen om een aantrekkelijkere flora en fauna in het gebied te creëren. Daarnaast wil het waterschap het gebied voorzien van recreatiemogelijkheden. De eigenaren hebben Klement Rentmeesters gevraagd hun hierbij te ontzorgen. We hebben opdracht gekregen om namens de eigenaren de onderhandelingen te verzorgen over de uit te voeren herstelwerkzaamheden en de coördinatie van de uitvoering.

Onze aanpak

Het project is integraal aangepakt door samen te werken met de eigenaren van de buurpercelen. Op deze wijze wordt er een bijdrage geleverd aan de belangrijkste doelen van Corio Glana, namelijk het benutten van kansen voor natuurontwikkeling en het verbeteren van recreatieve gebruiksmogelijkheden.

Visie en strategie

Er is door ons op gebiedsniveau een visie ontwikkeld. Op perceel niveau zijn doeltypen voor natuur gedefinieerd. De focus ligt op het herstel van de Geleenbeek waarbij de kansen voor de natuurontwikkeling benut worden. Daarnaast ligt de focus op het verbeteren van recreatieve gebruiksmogelijkheden door het aanbrengen van recreatieve routes en het verbeteren van de landschappelijke kwaliteiten in combinatie met aandacht voor cultuurhistorie. Er wordt een toegevoegde waarde gecreëerd voor recreanten, recreatiebedrijven en de landbouw.

Wij hebben de kennis over de grondwaarde, de marktwerking en welke (juridische) stappen er gezet moeten worden om overeenstemming tussen het waterschap en onze opdrachtgevers te realiseren.

De werkzaamheden betroffen als eerste de onderhandelingen met het waterschap. Ten tweede is een herinrichtingsvoorstel opgesteld waarin tevens de eigendommen en doelstellingen van buurpercelen ten behoeve van onder andere biotoopverbetering en padenstructuren zijn ingepast. Het inrichtingsplan van het gebied is aangepast gezien de wijzigingen op de locatie. Vervolgens zijn de wijzigingen door vertaald in de bestaande Natuurschoonwet rangschikking. Als laatst is op verschillende percelen een functieverandering doorgevoerd (doeltypen) en is er inrichtingssubsidie verstrekt. Tenslotte zijn de bestaande verplichtingen ten aanzien van de samenwerking met het Groenfonds aangepast. Klement Rentmeesters heeft veiliggesteld dat de gemaakte afspraken onveranderd voortduren.

Resultaat

Onze werkwijze heeft ervoor gezorgd dat de belangen van het waterschap en onze opdrachtgevers bij elkaar zijn gebracht, waarbij in een goed verlopen samenwerking stevige water-, recreatie- en natuurdoelstellingen zijn gerealiseerd. Weer een stukje natuurlijke beek hersteld. Mooi werk!

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van gebiedsontwikkeling, kavelruil of grondverwerving? Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op wanneer het u schikt.

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down