Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Voorbeeldproject kavelruil: Sterkselse Aa

Object omschrijving

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV (GOB) heeft als doel het volledig realiseren van het Natuurnetwerk Brabant. Met Klement Rentmeesters heeft het GOB verkend hoe intensief samengewerkt kan worden met een aantal marktpartijen om de doelen te realiseren. Onze ervaring is dat door een planmatige, gerichte, maar vooral pro-actieve aanpak in gebieden, projecten in beweging komen. Een rentmeester heeft de functie om de dialoog met stakeholders aan te gaan en vast te stellen wat de wensen zijn en waar de kansen liggen.

Op het verzoek van het GOB zijn er voorstellen uitgebracht voor het op gang brengen, ondersteunen en trekken van gebiedsprocessen in de gebieden waar nog geen trekker was aangewezen om de opgave voor het Natuur Netwerk Brabant (NNB) te realiseren. Voor één van deze gebieden, het gebied Sterkselse Aa, heeft het GOB aangegeven de opdracht aan Klement Rentmeesters te verlenen.

De klantvraag

De vraag van het GOB was om te starten met het gebiedsproces om tot realisatie van de diverse doelen te komen. Het eerste gebied waarmee het proces van start is gegaan, is het beekdal van de Sterkselse Aa. In dit gebied zijn we actief op zoek gegaan naar samenwerking met de grondeigenaren. De ambitie voor dit gebied is om de gronden in het beekdal om te vormen naar een natuurlijk beekdallandschap. Deze natuuropgave kunnen we realiseren als in het beekdal aaneengesloten gronden in hand komen van een passende eindbeheerder, of als de gronden door de grondeigenaren zelf worden omgevormd naar een passend natuurtype.

Onze aanpak

Om de gebiedstransformatie te realiseren, is een gebiedsproces opgesteld. Dit is uitgevoerd in 2 fases. In fase 1 wordt een inventarisatie en analyse van het gebied gemaakt. In fase 2 wordt een voorstel gedaan voor de strategie en de uitvoering. In fase 3 vindt de uitvoering plaats op basis van de uitgewerkte uitvoeringsplannen. Vanuit concrete kansen uit fase 2 wordt doorgepakt naar grondverwerving binnen het NNB en grondverwerving buiten het NNB ten behoeve van grondruiling. In deze fase vinden gesprekken en aankooponderhandelingen plaats om te komen tot passende uitgangspunten om tot een overeenstemming te komen voor aankoop van grond en/of ruilingen. Deze uitvoeringsfase wordt in nauw overleg met de coördinator grondverwerving van het GOB uitgevoerd. In dit project wordt er analyserend en faciliterend gewerkt vanuit de rol als intermediair in naam van GOB.

Visie

In de gewenste situatie van de Sterkselse Aa wordt de intensieve landbouw gestaakt en omgevormd naar natuur. De natuurdoelen sluiten aan bij het beeklandschap, in lijn met het Natuurbeheerplan. De natuurterreinen zijn verbonden. In het beekdal wordt het water beheerd. Dat houdt in dat er vernatting in het beekdal plaatsvindt en de waterhuishouding buiten het beekdal behouden en indien nodig hersteld wordt. Er is duidelijkheid over het duurzaam beheer en de beheerder voor de bestaande en nieuw te realiseren natuur. Het proces is in beweging door middel van uitnodigen, mobiliseren en faciliteren. Hierdoor kan de kavelruil, grondverwerving en natuurontwikkeling op basis van zelfrealisatie voorspoedig plaatsvinden.

Strategie

Tijdens deze opdracht is er analyserend en faciliterend gewerkt vanuit de rol als intermediair namens GOB. We zijn aan de slag gegaan als gebiedstrekker. In elke fase van het project is een inventarisatie en een analyse gehanteerd. Ook worden deze gebruikt bij eventuele uitvoeringsprojecten. Wij namen het voortouw, verkenden de wensen en belangen in het gebied en gingen pro-actief op zoek naar aanknopingspunten om samen met partijen in het gebied een gebiedsproces in gang te brengen. In dit gebiedsproces zijn diverse thema’s en functies van het gebied benaderd, zijn initiatieven verkend en begeleid die leiden tot kwaliteitsverbetering. Het kan gaan om het toevoegen van duurzame, maatschappelijke dan wel economische waarden.

In de eerste fase is de inventarisatie en de analyse uitgevoerd. De “grotere” grondeigenaren en andere stakeholders zijn geconsulteerd. Hun standpunten, wensen en belangen zijn geïnventariseerd en zij zijn gedestilleerd uit initiatieven en kansen. Het plan van aanpak voor de uitvoeringsfase o.b.v. kansen voor de grondverwerving, kavelruil en andere initiatieven is verdergaand uitgewerkt. Als laatste zijn de (tussen) resultaten besproken met de opdrachtgever.

Vervolgens is in fase 2 een voorstel gedaan voor de strategie en de uitvoering. Hierin is per stakeholder een strategie vastgesteld. De vier overige grondeigenaren zijn geconsulteerd. De volgende stap was het uitwerken van het integraal uitvoeringsplan. Vervolgens is de haalbaarheid van het eindadvies uitgewerkt. Als laatste zijn de resultaten met de opdrachtgever besproken en vindt er inmiddels een overleg plaats over de uitvoeringsfase.

Resultaat

Er is inmiddels een aanzienlijk aantal hectare aangekocht en ten behoeve van de grondruilen en zelfrealisatie heeft warme overdracht plaats gevonden. Deze gronden worden getransformeerd naar natuur. Dit samen vormt een aaneengesloten natuurgebied binnen het Natuurnetwerk in Brabant.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van kavelruil of grondverwerving? Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op wanneer het u schikt.

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down