Voor de toekomst van uw landgoed.

Zoek
groen erfgoed

Om beheermaatregelen uit te voeren in een natuurgebied, moet u zich houden aan de wetgeving die er bestaat. Het snoeien of omzagen van bomen, maar ook het uitvoeren van onderhoud en verbouwingen aan gebouwen moet op een verantwoorde manier gebeuren. Soms is het noodzakelijk om een flora en fauna quick scan uit te voeren alvorens u met de uitvoering van maatregelen mag starten. Volgens de Wet natuurbescherming is het verplicht om een quick scan uit te voeren als bepaalde activiteiten een negatieve impact kunnen hebben op beschermde planten- en/of diersoorten.

Het behoud van het landschap en de samenhang tussen de natuur en de omgeving is natuurlijk belangrijk. Het is erg belangrijk om de quickscan flora en fauna uit te voeren ruim voordat u van plan bent om met de werkzaamheden te beginnen. Wij van Klement Rentmeesters kunnen deze ecologische scan voor u uitvoeren. Bovendien helpen wij u graag verder wanneer er uit de scan blijkt dat vervolgstappen noodzakelijk zijn. Wij nemen u alles uit handen en ontzorgen u graag.

Wat is een flora en fauna quickscan?

Een quickscan flora-fauna is een ecologisch onderzoek in een bepaalde omgeving. Het doel van de quick scan flora en fauna is om alle planten en dieren die in een gebied leven in kaart te brengen. Dit, omdat in het betreffende gebied een project van start kan gaan of een omgevingsvergunning nodig is. De flora en fauna quickscan zal uitgevoerd moeten worden voordat de omgevingsvergunning verleend kan worden.

Dankzij de quickscan zult u een compleet overzicht krijgen van relevante wet- en regelgevingen op het gebied van de natuur die van toepassing zijn op uw locatie. Na deze stap kan een eventueel plan van aanpak bedacht worden die rekening houdt met de bevindingen uit het onderzoek. Een quick scan flora en fauna wordt vooral toegepast, wanneer en ruimtelijke ingreep gewenst is waarbij in het plangebied beschermde dier- en plantsoorten voorkomen. In de quick scan worden ook adviezen gegeven die bij de uitvoering van werken van pas kunnen komen.

Uit welke onderdelen bestaat de quick scan?

Een ecologische quick scan bestaat uit een vast aantal onderdelen. Het begint met een veldinspectie. Bij een veldinspectie wordt gelet op een aantal factoren, zoals:

 • Zijn er beschermde planten of dieren aanwezig?
 • Zijn er resten of sporen van beschermde plant- en diersoorten aanwezig?
 • Wat is de potentie op ecologisch gebied van de omgeving?

Na de veldinspectie vindt een literatuuronderzoek plaats naar relevante gegevens op het gebied van de lokale ecologie. Als laatste wordt de rapportage opgesteld op basis van de twee onderzoeken. Dit leidt uiteindelijk tot adviezen over de op handen zijnde procedures en handelingen.

Wanneer een quickscan flora en fauna verplicht?

Wanneer is een quickscan flora en fauna nu noodzakelijk? Een quickscan flora en fauna is verplicht wanneer bepaalde werkzaamheden een mogelijke negatieve invloed kunnen uitoefenen op beschermde planten- en/of diersoorten. Met deze quick scan worden de randvoorwaarden en risico’s in kaart gebracht. De quickscan zal alle actuele natuurwaarden en de aandachtspunten waarop gelet zal moeten worden beschrijven. Als u van plan bent om een verbouwing of aanbouw uit te voeren, dan is de kans zeer aanwezig dat u een flora en fauna quickscan zult moeten laten uitvoeren. Een verbouwing heeft immers impact op de diersoorten in de omgeving. Vleermuizen kunnen onder het dak nestelen of verscheidene vogels houden zich in uw tuin op.

Leeft er een beschermde plant- of diersoort op uw locatie die eventueel negatief beïnvloed zal worden door uw verbouwing, dan is een soortgericht onderzoek eveneens verplicht. Het doel van dit onderzoek is om de betreffende diersoort in de gaten te houden. Komt de beschermde soort echt voor? Hoeveel exemplaren zijn er geteld? Let erop dat sommige onderzoeksprotocollen maximaal 1 jaar kunnen duren. Houd hier rekening mee in de planning, want het kan dus flinke vertraging opleveren als u niet tijdig met de quickscan begint. De geldigheid van een quickscan flora en fauna bedraagt ongeveer vijf jaar.

Het compensatie- en/of mitigatieplan

Het resultaat van het soortgericht onderzoek wordt weergegeven in een compensatie- en/of mitigatieplan, waarin beschreven staat hoe eventuele negatieve effecten kunnen worden opgevangen. In de projectplannen moeten dan op basis hiervan passende maatregelen getroffen worden om deze negatieve effecten te voorkomen. Soms is het noodzakelijk dat bepaalde activiteiten onder toezicht staan van een ecoloog. Deze ecoloog zal bij de geplande werkzaamheden aanwezig zijn en toezien of beschermde planten- en diersoorten geen negatieve gevolgen ondervinden. Als er ondanks de compensatie- en/of mitigatie-maatregelen nog steeds negatieve effecten optreden, is het noodzakelijk om een ontheffing van de Wet natuurbescherming aan te vragen bij de provincie of de regionale omgevings- of uitvoeringsdienst.

Waarom Klement Rentmeesters?

Een quickscan flora en fauna moet zorgvuldig worden uitgevoerd, want op basis hiervan vraagt u de omgevingsvergunning aan. Wilt u meer weten over wat u nog meer nodig heeft om deze vergunning aan te vragen? Lees het hier. Bij Klement Rentmeesters bent u verzekerd van expertise en jarenlange ervaring in alles wat te maken heeft met monumentale panden en landgoederen. We adviseren u. We vragen eventuele subsidies aan. We onderhandelen over vergunningen. En bij ons vindt u actueel nieuws over rijksmonumenten, herbestemmingsplannen en nog veel meer. Wilt u ook op de hoogte blijven? Bezoek dan onze nieuwspagina. Bij Klement Rentmeesters vindt u kortom een complete dienstverlening.

Voorbeeldprojecten van een ecologische quickscan

Sloopwerkzaamheden aan een oude hoeve in Vijlen

Voor de vergunning van een beoogde sloop en nieuwbouw op het adres in Vijlen wordt de situatie door Klement Rentmeesters in kaart gebracht. Heeft de ingreep invloed op de directe omgeving of dichtbijgelegen natuurgebieden? Zijn er negatieve effecten op aanwezige beschermde soorten te verwachten? Er zijn ook seizoensgebonden soorten flora en fauna die niet direct waar te nemen zijn, daarom wordt er gekeken naar sporen en aanwezige biotopen. De mogelijke gebruiksfuncties die dakgoten en spouwmuren bijvoorbeeld kunnen hebben, worden ook onderzocht. Lees hier verder!

Verbouwing aan een tolhuis met beschermde vogelsoorten

Het dak van dit monumentale tolhuis in Cadier en Keer bestaat uit pannen met daaronder dakbeschot, daarom zijn er zeker vogelsoorten op dit adres te verwachten. Tijdens het terreinbezoek zijn huismussen aangetroffen. Onder het dakoverstek zijn nesten van huiszwaluwen gevonden en op het dak zijn witte kwikstaarten aangetroffen. Het zou ook kunnen dat er vleermuizen onder de dakpannen verblijven. De huidige gevelopeningen blijven gehandhaafd, dat is alvast gunstig. Er is meer te vertellen deze ecologische quickscan uitgevoerd door Klement Rentmeesters waarbij er bij de bouwwerkzaamheden rekening gehouden dient te worden met verschillende vogelsoorten. Lees hier verder.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
  chevron-down